Bojana Savić, diplomirani defektolog – logoped

Bojana Savić, diplomirani defektolog – logoped

Biografija

Poseduje licencu za rad, odnosno položen stručni ispit. Diplomirala 2002. godine na Defektološkom fakultetu u Beogradu. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa govorno-jezičim teškoćama. Kontinuirano se stručno usavršava i učestvuje na seminarima, naučnim skupovima i edukacijama.

Važnost i uloga logopedskih tretmana u razvoju deteta

Od izuzetne je važnosti na vreme prepoznati govorno-jezički problem deteta, sa ciljem da se što pre, dok je dete malo razvije govorno-jezički sistem. Najviše se može postići u periodu između 2. i 5. godine života, kada je plastičnost moždanih funkcija najveća. Neki problemi koji se javljaju na ranijem uzrastu, mogu se sprečiti ili ublažiti ako se reaguje blagovremeno i adekvatno. Na ranom uzrastu dete još nije svesno svojih teškoća i slabosti, što predstavlja još jedan razlog za započinjanje ranog tretmana. Igra je najbolji način za podsticanje govora. Ukoliko se ranije otpočne sa logopedskim tretmanima, vreme trajanja terapije je kraće, a uspešnost tretmana mnogo veća.

Tretmani su individualni, prilagođeni individualnim potrebama i specifičnostima svakog deteta ponaosob.