Ivana Jagodić, profesor tehnike i informatike

Ivana Jagodić, profesor tehnike i informatike

Biografija

Diplomirala 2002. godine na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu. Zvanje profesor tehnike i informatike stekla 2007. godine na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, Univerzitet u Novom Sadu. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, kao i položen stručni ispit. Kontinuirano se stručno usavršava i učestvuje na seminarima, naučnim skupovima i edukacijama.

Važnost i uloga digitalne pismenosti za dete 21. veka

Digitalne kompetencije predstavljaju preduslov za uspeh u brojnim oblastima, pa je važno razvijati ih pravovremeno i sistematski. Podrazumevaju bezbedno i kritičko korišćenje elektronskih medija kako u komunikaciji i slobodnom vremenu, tako i u učenju. Obrazovanje za 21. vek pretpostavlja sticanje znanja iz oblasti tehnike, tehnologije, informatike i računarstva, koja omogućavaju da deca na pravi način izgrade odgovoran odnos prema sebi, životnom i radnom okruženju.

Radionice koje organizuje naš centar osposobljavaju decu za život i rad u svetu koji se tehnički i tehnološki brzo menja, podstiču razvijanje kritičkog mišljenja i preduzimljivosti, što je važan preduslov za lični razvoj deteta. Nudimo mogućnost da Vaše dete nauči da efikasno i racionalno koristi računar, na način koji ne ugrožava njegovo zdravlje i sigurnost.

Osnovi programiranja, koje realizujemo kroz igru, utiču na sposobnost deteta da precizno i koncizno difiniše problem i isti reši. Onima koji se sveta matematike pribojavaju pružamo dodatnu podršku pri savladavanju gradiva iz ovog nastavnog predmeta.